Starry Eyed.

Miłość jest ślepa, ale małżeństwo przywraca wzrok- chińskie przysłowie
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter